Cake Collection използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика относно бисквитките.

Общи условия за ползване


Общи условия

За ползване на интернет сайт и online магазин: www.cakecollection.bg


 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между търговско дружество „КОЛЕКЦИЯ” ООД, ЕИК 202950761, с място на осъществяване на стопанска дейност в гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. „Родопи”  № 113 /партер/, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия cakecollection.bg.


Преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация и съдържащите се по-долу общи условия.  Тя представя изискванията на българското и европейското законодателство и по-специално на Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, Закона за електронната търговия, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите. 


Настоящите общи условия са част от договора между Вас и „КОЛЕКЦИЯ” ООД, както и от споразумението относно употребата на сайта cakecollection.bg. Всеки посетител, независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.


Посочената по-долу информация е част от търговските условия между „КОЛЕКЦИЯ” ООД, като собственик на сайта cakecollection.bg, представляващ онлайн магазин  и потребителите на интернет страницата, относно ползването на същата и предоставените на нея възможности за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние.ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.    По смисъла на настоящите Общи условия:
1.1    „Продукт” и „Стока” представляват изложените на уебсайта и предложените за закупуване стоки.
1.2    „Потребител” е всеки, който е заредил интернет сайта www.cakecollection.bg


1.3    „Регистриран потребител” е всеки потребител, който е персонализирал своето присъствие в интернет страницата, посредством въвеждане на лични данни.
1.4    „Поръчка” е предложение, отправено от потребител, за закупуване на стоки при условията предвидени по-долу.
1.5    “Доставчик” и „Продавач” е „КОЛЕКЦИЯ” ООД, ЕИК 202950761, с място на осъществяване на стопанска дейност в гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. „Родопи”  № 113 /партер/, тел. 0877197088, електронна поща cake.collection@abv.bg Седалище и адрес на управление  в гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. „Родопи”  № 113 /партер/


 


СТРАНИ


2.    Собственик на уеб сайта www.cakecollection.bg е „КОЛЕКЦИЯ” ООД, ЕИК 202950761, което дружество е доставчик и продавач на предлаганите на интернет сайта стоки.
3.    Страна по настоящите условия са потребителите по смисъла на т. 1.2 и т. 1. 3.
4.    Интернет сайтът www.cakecollection.bg предлага за закупуване стоки на лица над 18 години.
4.1    Приемайки настоящите общи условия, потребителите декларират, че са на възраст на или над 18 години и че са дееспособни.
4.2    В случай, че сте на възраст под 18 години и/или сте недееспособни, моля не ползвайте интернет сайта. 
4.3    Доставчикът си запазва правото да ограничи достъпа на определени потребители до интернет сайта и/или предоставяните на него услуги при положение, че съществуват данни доказващи, че тяхната възраст е под 18 години и/или, че същите са недееспособни.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН 5.    Когато посещават интернет страницата  www.cakecollection.bg или изпращат съобщения под формата на e-mail, Потребителите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Потребителите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Потребителите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.
6.    Доставчикът не изпраща на Потребителите търговски съобщения различни от тези, предвидени в настоящите условия и съобщения, свързани с доставката и последващите отношения. Потребителят се съгласява да получава предвидените съобщения, както и съобщенията свързани с доставката и последващите отношения. 
6.1    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения без предварителното разрешение на Потребителя.
6.2    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения на лицата по чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.
6.3    Доставчикът не носи отговорност за търговски съобщения и непоискани търговски съобщения, изпращани от трети лица (в това число рекламодатели, сътрудници и др.), независимо от това, дали тези съобщения са свързани или не с употребата на сайта и предоставените на него услуги.

ПРЕДМЕТ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ7. Доставчикът предоставя на Потребителя електронен каталог с различни видове стоки, които Потребителят може да закупи, посредством подаване на поръчка и заплащане на обявената продажна цена при спазване на настоящите условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните стоки.
8. Точно описание на вида и характеристиките на стоките, предлагани чрез сайта, се съдържат непосредствено до и под снимката на продукта, моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.
9. 1. Крайната цена на стоките в български лева, с включен ДДС, е посочена в непосредствена близост до снимката на продукта. 
9.2. Стойността на доставката не е включена в цената и се заплаща отделно, съобразно актуалните тарифи на съответната куриерска служба
10. Заплащането на окончателната цена на поръчаните стоки (с начислен ДДС), се извършва изцяло при доставянето им на потребителя (наложен платеж) или по банков път. Банкова информация:
IBAN: BG03RZBB91551005078322
Титуляр: Колекция ООД
BIC: RZBBBGSF
Банка: Райфайзен Банк


ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР11. 1. Потребителите приемат настоящите условия както следва:
11.    2. Потребителите, които нямат регистрация в интернет страницата, приемат условията чрез нейното зареждане и използване на предоставените на нея услуги.
11.3. Регистрираните потребители приемат настоящите условия, чрез попълване на изискуемите данни за извършване на доставка на избраните от тях стоки. По този начин потребителите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, по силата на което декларират, че са запознати с настоящите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
11.4.    Преди сключване на договор за продажба от разстояние, потребителят изрично заявява, чрез създаването на профил и попълването на съответните полета относно данни за доставка и начин на плащане, че разбира и приема, че сключва договор за покупко-продажба, по силата на който се задължава към доставчика да заплати продажната цена на избраните от него стоки.
11.5.    Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявленията на потребителя, като изпраща потвърждение на електронната поща на потребителя.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

12.1.Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.
12.2.    Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на  уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта. 
12.3.    Промените в условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

13.    Отделните стоки се представят подредени по видове и кретирии, определени в интернет страницата. 
13.2.    Всяко едно представяне съдържа основна информация за предлаганата стока, указване на нейната крайна цена, снимков материал или друга форма на изображение, конкретизираща стоката, характеристики на стоката и/или особени правила за доставка, ако има такива.
13.3.     Указаната цена на всяка стока е в български лева за един брой. Тя включва нетната цена на продукта и начисления данък върху добавената стойност (ДДС) и всички други дължими данъци и такси. Посочената цена не включва стойността на доставката, която се определя по актуалната тарифа на куриерската служба в зависимост от вида на стоката, нейното тегло и/или обем и мястото на доставка.


13. 4. Доставчикът има право да променя едностранно и във всеки един момент вида на предлаганите стоки и техните цени. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на отправяне на заявката.


13. 5. Съобщения за намаление на цените се правят като  новата цена се поставя непосредствено до старата, която е зачертана.


13. 6. Потребителите са запознати, че е възможно определени стоки временно да не са налични. В този случай Доставчикът уведомява за това потребителя, чрез изпращане на посочена електронна поща или по телефон.ПОРЪЧКА


14.    Поръчката за доставка на стоки се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри.
15.1. Потребителят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.
15.2. В поръчката автоматично се описват избраните стоки, тяхното количество, тяхната крайна цена с включен ДДС, както и общата цена с включен ДДС на всички стоки, включени в поръчката.
15.3. Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Потребителят може да премахне от формуляра избрана от него стока и/или да добави друга такава.
15.5. Оформянето на поръчката се извършва чрез изпращане на заявка за покупка, която следва всички процедури по избор на стока и въвеждане на данни за потребителя и място на доставка. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Потребителя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).
15.6. След получаване на поръчката, Доставчикът се свързва с Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
15. 7. Потребителят следва незабавно да потвърди поръчката изрично.
15. 8.Поръчката не обвързва Доставчика в случай, че Потребителят не е посочил в нея средства за контакт (телефонен номер или адрес на електронна поща), както и в случай, че не може да бъде открит посредством посочените средства за контакт, или в случай, че същият не потвърди или откаже поръчката.
16. Ако след получена поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставена, същият следва да уведоми незабавно Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
17. Договорът се счита за сключен при плащане на цената в пълен размер.

ДОСТАВКА

18. 1. Доставката на поръчаните стоки се извършва посредством куриерска служба или лично от доставчика по реда на настоящите условия.


18. 2. „КОЛЕКЦИЯ” ООД извършва доставки през сайта www.cakecollection.bg единствено на територията на гр. Пловдив.
19. 1. Срокът за доставка е както следва:


а/ 24 часа за доставка на торти от витрина;


б/ 3 дни за торти по поръчка;


в/ 10 дни за сватбени торти.


Изключение от този срок правят поръчки включващи продукти по поръчка на клиента. Срока на тези доставки се уговаря индивидуално между Доставчика и Потребителя.
19. 2. Едновременно с доставката на стоката или преди това по електронна поща, Продавачът предава на потребителя  потвърждение за сключения договор на траен носител.


20.1. Поръчаните стоки се доставят на посочения от Потребителя адрес, при условие, че същият е точен и валиден. Потребителят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаните стоки. 
20.2. Поръчаните стоки се доставят в подходяща опаковка, съобразно техния вид, размер и начина на доставка.
20.3. Ако Потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или ако Потребителят не осигури достъп и възможност за получаване, Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
20.4. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаните стоки след изтичане срока на доставката, разходите по допълнителната доставка са за негова сметка.
20.5. Поръчаните стоки могат да бъдат получени и от трето упълномощено лице, при условие, че то потвърди идентичността на поръчаните и получаваните стоки.
20.6. Третото лице, приело доставката няма право да върне стоките или да прави възражения относно доставката.


ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
21. 1. Потребителят няма право на отказ от договора съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, тъй като всички доставяни чрез сайта www.cakecollection.bg  стоки попадат в някоя от следните категории, посочени в чл. 57 на ЗЗП, а именно:


21. 1. 1. Представляват стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания – сватбени торти, торти за рождени дни, кръщенета или изработени по други специални поводи;


21. 1. 2. Представляват стоки, които имат изключително кратък срок на годност; 


21. 1. 3. 5. Представляват запечатани стоки, които се разпечатват след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.


22. Потребителят може да откаже да получи стоките единствено ако:
    а/ доставената стока не съответства на поръчаната от Потребителя;
    б/ стоката е претърпяла повреда при транспортирането;
    в/ стоката е с недостатъци, които правят употребата й невъзможна.
Отказът от получаване на доставена стока се оформя в протокол в момента на доставката. 
23. Отказът по т.22 може да бъде извършен само в момента на доставката.
24. Потребителят не може да откаже да получи доставените стоки на други основания, различни от посочените.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

25. 1. Право на рекламация по този раздел от общите условия имат единствено ползватели, които имат качеството на Потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП и настоящите общи условия.


25. 2. След заплащане и получаване на доставената стока, Потребителят има право да направи рекламация при наличие на дефект, съществувал към момента на нейното предаване, съгласно гл. ІІІ, раздел ІІ и ІІІ от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Правата на потребителя при рекламации са посочени в чл. 33-36 ЗПЦСЦУПС. В случай на гаранционно събитие Потребителят трябва да предостави стоката на Доставчика за преценка на основателността на рекламацията.


КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

26.С цел сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба посредством интернет страницата, Доставчикът събира и обработва следната информация относно Потребителите:
- лично име, бащино име и фамилия
- актуален адрес (независимо постоянен, настоящ или друг), с цел извършване на доставката
- адрес на електронна поща
- телефонен номер (стационарен, мобилен или друг) за връзка относно доставката.
- адрес на електронната поща на регистриран потребител
- наименование на регистриран потребител
- IP адрес на потребител
- друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.)
27. Информацията по т.26 се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др.
28.1 Файловете, по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време.
28.2 Потребителят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.
29. Събраната информация се използва единствено за:
- Поддръжка и надеждно функциониране на висококачествена интернет страница и подобряване нивото на предлаганите услуги;
- Осигуряване на желаната от Потребителите информация и сделки;
- Персонализиране на дейността съгласно потребителски профил;
- Комуникация между Доставчика и Потребителите;
- Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги;
- Установяване и отстраняване на технически нередности
- Анализ на поведението на страницата и Потребителите
- Подаване на необходимата трафик информация към рекламодатели.
30. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната такава на трети лица, освен когато:
- е получил изричното съгласие на потребителя;
-информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които съгласно действащото българско законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация, при спазване на законоустановените процедури;
- в други случаи, предвидени в закон.
31. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. Потребителите приемат, че това може да доведе до забавяне или невъзможност за извършване на доставки, като в този случай Доставчикът няма да носи отговорност за неизпълнение на поети договорни задължения.
32. Обработката на събраните данни се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство на Република България и Общия Регламент за защита на личните данни на ЕС.

ДРУГИ

33.Сайтът www.cakecollection.bg ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на „КОЛЕКЦИЯ” ООД.
34. „КОЛЕКЦИЯ” ООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове - kzp.bg. 
35. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr[s1] . 
36.1. Потребителите на уеб сайта ec.europa.eu/odr. нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение „КОЛЕКЦИЯ” ООД.
36.2.  Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на „КОЛЕКЦИЯ” ООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.
36.3. Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „КОЛЕКЦИЯ” ООД.
37. Доставчикът не носи отговорност:
-за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от Потребители включително и посредством неоторизиран достъп до нея.
- за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата.
- за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини.
38. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици. [s1]